Přeskočit na hlavní obsah

Whistleblowing

Ochrana oznamovatelů

Dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, na ni navazujícího zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Cílem whistleblowingu je zajistit ochranu osoby, která podala oznámení, před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními.

Oznámení má obsahovat informace o možném protiprávním jednání, které:

 • má znaky trestného činu, nebo
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
 • 100 000 Kč, nebo
 • porušuje tento zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie*

* v oblasti

 1. finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů
 2. daně z příjmů právnických osob,
 3. předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 4. ochrany spotřebitele
 5. souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 6. bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 7. ochrany životního prostředí
 8. bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 9. radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 10. hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
 11. ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví
 12. ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů
 13. ochrany finančních zájmů Evropské unie (článek 325 Smlouvy o fungování Evropské unie), nebo
 14. fungování vnitřního trhu (článek 26 odst. 1 a 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Učinit je může oznamovatel, který pro HANÁK NÁBYTEK,a.s. byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost – závislou práci vykonávanou v základním pracovněprávním vztahu, službu, dobrovolnickou činnost, odbornou praxi, stáž, ucházení se u něj o práci (nebo vykonával jinou obdobnou činnost).

Všechna oznámení budou postoupena výhradně této příslušné osobě či osobám, které splňují požadavky dle zákona o ochraně oznamovatelů (zejména ustanovení § 10 tohoto zákona): Olga Kulíšková

Oznámení lze podat:

 • Využitím přímého odkazu.
 • Písemně, v tomto případě musí být obálka označena textem Ochrana oznamovatelů z důvodu zachování anonymity oznamovatele a sdělených informací.
 • Elektronicky zasláním na e-mailovou adresu whistleblowing@hanak-nabytek.cz. Takto učiněná oznámení jsou adresována přímo příslušné osobě.

Zákon o ochraně oznamovatelů poskytuje záruku oznamovateli, v případě, že je oznámení podáno stanoveným způsobem, že zajistí ochranu totožnosti oznamovatele i důvěrnosti obsahu oznámení. Zneužití oznamování, oznamování vědomě nepravdivých, nepřesných či zavádějících informací, či oznámení, jehož cílem je poškodit jiného, může založit odpovědnost oznamovatele za způsobenou újmu. Oznamovatel se tímto může dopustit trestného činu pomluvy podle § 184 trestního zákoníku nebo trestného činu křivého obvinění podle § 345 trestního zákoníku. Za vědomě nepravdivé oznámení hrozí pokuta až do výše 50.000, - Kč.